Medlemsvillkor

Medlemsvillkor på Seminoff Sport & Rehab.

§ 1. Medlemskap

Medlemskapet hos Seminoff Sport & Rehab är personligt. Lägsta ålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Inpassering utan medlemskort kräver att man identifierar sig med giltig legitimation. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar en ny tagg mot en avgift på 150 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Seminoff Sport & Rehab vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra uppgifter som lämnats. All korrespondens från Seminoff Sport & Rehab går till folkbokförd adress.

§ 2. Betalning 

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Betalning via autogiro 
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av ena parten. När du köper ditt kort betalar du avgift för tagg på 195 kr samt den första träningsperioden fram till första autogirodragningen. Seminoff Sport & Rehab förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Kampanj-, ungdoms-, student- och företagsavtal som betalas via autogiro ändras automatiskt efter tolvmånadersintervallen till dåvarande ordinariepris. Studentpris går att förlänga genom att medlem, senast tio dagar innan tolvmånadersperioden gått ut, uppvisar ett giltigt studentkort. Studentpriset förlängs då på så lång tid som det uppvisade studentkortet gäller. Uppvisas giltigt studentkort efter det att studentpriset övergått till ordinariepris justeras priset för återstående månader.

Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Seminoff Sport & Rehab förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.
§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal

Autogiromedlem kan frysa sitt kort en gång per år, i max två månader. Frysning kan endast göras för hela kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst en månad och längst tolv månader per kalenderår. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning sker skriftligen på moderklubben och medlemskortet ska lämnas in under frysperioden. Frysning kan inte göras i efterhand. Överlåtelse av medlemskortet kan göras en gång på årskort, d.v.s. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske på kontantkort och bundna autogiroavtal. En kostnad om 300 kr tas ut av Seminoff Sport & Rehab vid överlåtelse av kontantkort såväl som bundet autogirokort. Rabatterade avtal (ex. studentmedlemskap eller företagsavtal) kan överlåtas. Priset övergår då till ordinarie (om inte den nya medlemmen har tillgång till samma rabatt). Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas utav Seminoff Sport & Rehab.

§ 5. Prisändringar

Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter på Seminoff Sport & Rehab.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Mobiltelefoner får endast användas som mediaspelare. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig Seminoff Sport & Rehab att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

§ 8. Dopning

Seminoff Sport & Rehab har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska ändringar

Seminoff Sport & Rehab förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för ev gruppträning. Seminoff Sport & Rehab förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 10. Personuppgifter (PUL)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Seminoff Sport & Rehab kommer detta att meddelas av Seminoff Sport & Rehab. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

§ 11. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Seminoff Sport & Rehabs rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser.

§ 13. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet.

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice via mail info@seminoff.se

Vid reklammation vänligen kontakta vår kundservice, via mail info@seminoff.se

§ 14. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).